×

વિવિઘ સમિતીઓના અઘ્યક્ષશ્રીઓની માહીતી

ક્રમ પદાધીકારીશ્રીનું નામ સરનામું હોદ્દો(સભ્યશ્રી) મોબાઈલ નંબર
1 રમીલાબેન કલ્પેશભાઈ ડામોર  મુ.ઝાલાસાગ,પો.બચકરીયા-ઉ,તા.કડાણા,જિ.મહીસાગર  પ્રમુખશ્રી/ અધ્યક્ષશ્રી અપીલ સમિતિ 7990032429
2 રમતૃસિંહ ઉદેસિંહ બારિયા  મુ.જાબડી,પો,કોયડમ તા.વીરપુર જિ.મહીસાગર  ઉપપ્રમુખશ્રી 9913119493
3 ભાથીભાઇ જવરાભાઈ ડામોર મુ.વાઢેલા,પો.બોરવાઈ,તા.ખાનપુર,જિ,મહીસાગર  અધ્યક્ષશ્રી, ઉત્પાદન સહકાર અને સિંચાઈ સમિતિ 9913277624
4 મંજુલાબેન શનાભાઈ ખાંટ  મુ.પો.રામપુરા,તા.વિરપુર,જિ.મહીસાગર  અધ્યક્ષશ્રી, જાહેર આરોગ્ય સમિતિ 9825697757
5 પ્રકાશકુમાર રૂમાલભાઈ કટારા મુ.ચિચાણી,પો.નાનીભુગેડી,તા,સંતરામપુર જિ.મહીસાગર   અધ્યક્ષશ્રી, જાહેર બાંધકામ સમિતિ 9879436321
6 ભવાનભાઈ મોહનભાઈ પટેલીયા મુ.ભોજા,પો,ખારોલ ,તા,લુણાવાડા જિ.મહીસાગર  અધ્યક્ષશ્રી, કારોબારી સમિતિ 9925696080
7 બાબુભાઈ કાન્તીભાઈ પટેલ  મુ.પો.કેળામૂળ તા.કડાણા ,જી.મહીસાગર  અધ્યક્ષશ્રી, શિક્ષણ સમિતિ 9427408194
8 મધુબેન ગમીરભાઈ ધામોત  મુ.સેણાદરિયા ગોરાડા,પો.વાડીના ગોરાડા,તા,લુણાવાડા,જિ.મહીસાગર  અધ્યક્ષશ્રી, મહિલા-બાળવિકાસ અને યુવાપ્રવૃત્તિ સમિતિ 9925502987
9 બીપીનભાઈ કાળાભાઈ પરમાર  મુ.કરણપુર,પો.ગધાવાડા,તા.બાલાશિનોર, જિ.મહીસાગર  અધ્યક્ષશ્રી, સામાજિક ન્યાય સમિતિ 9925324403