×

મહત્વના નજીકના શહેરો

ક્રમ શહેરનું નામ જિલ્‍લા મથકેથી કિ.મી. (આશરે)
મોડાસા ૭૨.૮ કિમી
હિંમતનગર ૧૦૩ કિમી
બાંસવાડા ૧૬૯ કિમી

દાહોદ

૧૩૯ કિમી

બાલાસિનોર

૪૯.૧ કિમી

ગાંધીનગર

૧૧૫ કિમી