×

પ્રસ્‍તાવના

સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના ૧૦૦ ટકા કેન્દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના છે. આ યોજના સમગ્ર ભારત દેશના તમામ રાજયોમાં ચાલે છે. જિલ્લાના ૬ તાલુકામાં કુલ .૧૧ ઘટકો ચાલે છે. હાલ ઘટકવાર મંજુર/કાર્યાન્વીત આંગણવાડી કેન્દ્રની વિગત નીચે મુજબ છે.

(૩૧/૧૦/૨૦૧૮ અંતિત)

અ.નં. ઘટકનું નામ કાર્યાન્‍વિંત આંગણવાડીની સંખ્‍યા
લુણાવાડા-૧ ૯૯
લુણાવાડા-૨ ૧૧૦
લુણાવાડા-૩ ૧૦૮
સંતરામપુર-૧ ૧૧૫
સંતરામપુર-ર ૧૪૬
સંતરામપુર-૩ ૧૨૩
કડાણા-૧ ૧૧૧
કડાણા-૨ ૯૫
ખાનપુર ૧૪૬
૧૦ વિરપુર ૧૦૦
૧૧ બાલાસિનોર ૧૬૩

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદેશ બાળકોમાં કુપોષણ દુર કરવાનો છે. આ યોજના હેઠળ ગ્રામ્ય/શહેરી કક્ષાએ આંગણવાડી કેન્દ્રો ખાતે લાભાર્થી ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકો, ધાત્રી-સગર્ભા માતાઓ તથા સને ૨૦૦૭-૦૮ વર્ષથી ૧૧ થી ૧૮ વર્ષની કિશોરીઓનો લાભાર્થી તરીકે સમાવેશ થાય છે.