×

જોવા લાયક સ્થળો

  • વણાકબોરી ડેમ
  • થર્મલ પાવર સ્ટેશન
  • ડાયનોસોર પાર્ક રૈયોલી(બાલાસિનોર થી ૧૧ કિ.મી)
  • જમઝર માતાનો ડુંગર (વિરપુર)
  • દરગાહ (વિરપુર)
  • સેવા શ્રમ આશ્રમ (વિરપુર)
  • કલેશ્વરી - ખાનપુર