×

વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમ અઘિકારીશ્રીનું નામ  હોદ્દો રેગ્યુલર/ઈ.ચા સંપર્ક નંબર  મોબાઈલ નંબર
1 શ્રી.સી.એલ.૫ટેલ I.A.S. જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૪૫ 9978406497
2 શ્રી.એમ.બી.ઠાકોર નિયામકશ્રી જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૧૧૨૩ 9925315468
3 શ્રી.જે.આર. ૫ટેલ  નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી,(મહેકમ,વિકાસ) ઈ.ચા ૦૨૬૭૪-૨૫૧૨૪૬ 7226952008
4 શ્રી.સી.ડી.ભગોરા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(મહેસુલ,પંચાયત,) રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૧૨૪૬ 9879882983
5 શ્રી.એમ.એ.ઝાલા હિસાબી અધિકારીશ્રી  રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૪૮ 9725635034
6 શ્રી.કે.બી.જાદવ આંતરિક અન્વેષણ અધિકારીશ્રી રેગ્યુલર - 8460803235
7 ર્ડા.સી.આર.૫ટેલ મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય  અધિકારીશ્રી રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૨૭૦૩ 7573006971
8 ર્ડા.કે.કે.૫રમાર જિલ્લા.આર.સી.એચ.ઓ રેગ્યુલર - 9428024254
9 ર્ડા.ડી.ડી.ચૌહાણ જિલ્લા ક્ષય અઘિકારીશ્રી રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૦૮૦૯ 7069083873
10 ર્ડા.સી.આર.૫ટેલીયા અધિક જિલ્લા આરોગ્ય  અધિકારીશ્રી રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૦૪૨૮ 9427935850
11 ર્ડા.બી.આર.પંચાલ ક્વોલીટી ઇન્સ્યોરન્સ આરોગ્ય  અધિકારીશ્રી રેગ્યુલર - 9727234908
12 ર્ડા.એન.એસ.ગોસાઇ રોગચાળા નિયંત્રણ અઘિકારીશ્રી રેગ્યુલર - 9925785955
13 ર્ડા.એ.જે.ચૌઘરી જિલ્લા મેલેરીયા અઘિકારીશ્રી ઈ.ચા ૦૨૬૭૪-૨૫૦૮૩૦ 9726545005
14 શ્રી.પી.બી.ચૌહાણ વહીવટી  અધિકારીશ્રી(આરોગ્ય) રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૨૭૦૩ 9979517446
15 શ્રી.જે.આર. ૫ટેલ  જિલ્લા ખેતીવાડી  અધિકારીશ્રી રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૯૫ 7226952008
16 શ્રી.પી.કે.પટેલ મદદનીશ ખેતી નિયામકશ્રી રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૯૫ 9427595785
17 ર્ડા.એમ.જી.ચાવડા નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી ઈ.ચા ૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૪૪ 9924439069
18 ર્ડા.એમ.જી.ચાવડા મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી ઈ.ચા ૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૪૪ 9924439069
19 શ્રી.વી.બી.૫ટેલ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી મ અને માં પંચાયત  ઈ.ચા ૦૨૬૭૪-૨૫૨૧૨૩ 9825075116
20 શ્રી.એ.આર.શાહ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ  ઈ.ચા ૦૨૬૭૪-૨૫૧૬૨૨ 9898805551
21 શ્રીમતી દક્ષાબેન ડી.તાબીયાર  જિલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૨૯૯૫ 6359923732
22 ર્ડા.અવનીબા મોરી જિલ્લા પ્રાથમિક અધિકારીશ્રી રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૫૫૯૦ 7567804983
23 શ્રી.એ.એ.બારીયા નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક અધિકારીશ્રી રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૫૫૯૦ 8758195696
24 ર્ડા.અવનીબા મોરી નિરંતર શિક્ષણાઘિકારીશ્રી ઈ.ચા ૦૨૬૭૪-૨૫૨૨૪૬ 7567804983
25 ર્ડા.અવનીબા મોરી જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો.ઓર્ડીનેટરશ્રી સર્વ શિક્ષા અભિયાન ઈ.ચા ૦૨૬૭૪-૨૫૨૭૦૪
૦૨૬૭૪-૨૫૨૭૦૫
7567804983
26 શ્રી.જી.ટી.મકવાણા જિલ્લા સમાજ અધિકારીશ્રી  રેગ્યુલર ૦૨૬૭૪-૨૫૦૬૮૯ 9925481901
27 શ્રી.એન.કે.શાહ જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી ઈ.ચા ૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૫૯ 8200085950