×

શાખાની કામગીરી

હિસાબી શાખાનાં કાર્યો અને ફરજો

  • તમામ નાંણાકીય વ્‍યવહારને લગતા હિસાબો યોગ્‍ય રીતે નિભાવવા
  • ચૂકવણાના તમામ દાવાઓ ની કાયદેસરતા અને યોગ્‍યતા તપાસવી
  • જીલ્લા પંચાયત ના નાંણાકીય સલાહકાર તરીકે વ્યવસ્થાતંત્ર ગોઠવવું.

ઉપરોક્ત ત્રણ મુખ્‍ય કાયોં અને ફરજો સિવાય નીચે મુજબની ફરજો બજાવવામાં આવે છે.

 • નાણાનાં દાવાઓની ચુકવણી માટે વ્યવસ્થા
 • જીલ્લા પંચાયતની કેશબુક અને તિજોરી પીએલએનુ મેળવણું.
 • હિસાબી રજીસ્ટરો ની શાખા તથા તાલુકા કક્ષાએ નીભાવણી અંગે દેખરેખ
 • માસિક વાર્ષિક હિસાબો સક્ષમ અધિકારીને તૈયાર કરી મોકલવા
 • વાર્ષિક અંદાજો તૈયાર કરાવવા.
 • સંબધીત કામગીરી તથા તાલુકાનાઁ અંદાજોની ચકાસણી અને સુચનો.
 • જી.પી. ફંડના હિસાબો અને તે અંગેની તમામ કામગીરી. નિવત્ત અને નિવ્રુત્ત થનાર કર્મચારીઓના પેન્સન કેસોની ચકાસણી તથા મંજુરી અર્થે મોકલવા.
 • શાખા અને તાલુકા કચેરીમાં હીસાબી કામગીરી ની દેખરેખ, તપાસણી તથા માર્ગદર્શન
 • ઓડીટ, પી.આર.સી,લોકલ ફન્ડ, એજી ઓડીટ સંબધિત કામગિરી પુર્તતા સમય મર્યાદામાં થાય તે અંગે દેખરેખ તથા મર્ગાદર્શન
 • સરકારશ્રી તરફથી મળતા અનુદાનો ઉગવી પીલએ માં જમા કરવા અંગે ઉપાડ અને વહેંચણી અધીકારી તરીકેની કામગીરી
 • હિસાબી સંવર્ગના મહેકમની તમામ કામગીરી