પ્રમુખ વિષે

ર્ડા.શીલાબેન.કે.નીનામા
  • પ્રમુખ નુ નામ ર્ડા.શીલાબેન.કે.નીનામા
  • હોદો પ્રમુખશ્રી જીલ્લા પંચાયત
  • સ૨નામું જીલ્લા પંચાયત મહીસાગર,લુણાવાડા
  • ફોન નં (૦ર૬૭૪)૨૫૦૯૪૭
  • ફેકસ નં (૦ર૬૭૪)૨૫૦૯૪૬
  • મોબાઈલ નંબ૨ -
  • ઈ મેઈલ-
Go to Navigation