મહત્વના નજીકના શહેરો

ક્રમ શહેરનું નામ જિલ્‍લા મથકેથી કિ.મી. (આશરે)
મોડાસા ૭૨.૮ કિમી
હિંમતનગર ૧૦૩ કિમી
બાંસવાડા ૧૬૯ કિમી

દાહોદ

૧૩૯ કિમી

બાલાસિનોર

૪૯.૧ કિમી

ગાંધીનગર

૧૧૫ કિમી

Go to Navigation