શાખાની કામગીરી

આરોગ્ય શાખા જિલ્લા પંચાયત ધ્વારા પ્રજનન અને બાળ સ્વાસ્થ્ય, રસીકરણ, પર્યાવરણીય સ્વચ્છતા જાળવણી, સારવાર, રકતદાન, શાળા આરોગ્ય જન્મ મરણ નોંધણી વગેરે સેવાઓ આપવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે

Go to Navigation