જીલ્લાની વસ્તી વિષયક માહિતી (૨૦૧૧ મુજબ​)

ક્રમ​ તાલુકા પુરુષ સ્ત્રી કુલ જાતિગુણોત્તર
બાલાસિનોર​ ૭૫,૪૮૦ ૭૦,૩૪૩ ૧,૪૫,૮૨૩ ૯૩૨
કડાણા ૬૬,૩૯૯ ૬૩,૧૪૬ ૧,૨૯,૫૪૫ ૯૫૧
ખાનપુર​ ૪૯,૦૨૩ ૪૭,૦૧૮ ૯૬,૦૪૧ ૯૫૯
લુણાવાડા ૧,૩૨,૪૪૪ ૧,૨૪,૭૮૪ ૨,૫૭,૨૨૮ ૯૪૨
સંતરામપુર ૧,૩૫,૮૫૬ ૧,૨૯,૮૩૮ ૨,૬૫,૬૯૪ ૯૫૬
વિરપુર​ ૫૧,૭૪૨ ૪૮,૫૫૧ ૧,૦૦,૨૯૩ ૯૩૮
કુલ ૯,૯૪,૬૨૪ ૯૪૬
Go to Navigation