પંચાયત વિષે

ટીડીઓ વિશે
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
  • ટીડીઓનું નામશ્રી કે. એમ. રોઝ
  • હોદો તાલુકા વિકાસ અધિકારી
  • સ૨નામું તાલુકા પંચાયત કચેરી, ખાનપુર જિ.મહીસાગર
  • ફોન નં ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬
  • ફેકસ નં ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૭
  • મોબાઈલ નંબ૨ -
  • ઈ મેઈલ tdo-khanpur@gujarat.gov.in
વહીવટી અઘિકારીઓ
અં.નં અઘિકારીનું નામ અઘિકારીનો હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી મોબાઇલ નં ઇમેઇલ એડ્રેસ
શ્રી આર.વી.ડામોર (ઇ.ચા) તાલુકા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ - tdo-khanpur@gujarat.gov.in
શ્રી આર.કે.મહીડા મ.તા.વિ.અધિ ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૪૨૯૩૪૯૯૮૨
શ્રી કે.એન.મકવાણા (ઇ.ચા.મ.તા.વિ.અધિ) સિ.કલાર્ક તા.પં ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૯૦૯૮૩૪૦૪૨
શ્રી કે.જી.પટેલ ઇ.ચા . તા.કેળવણી નિરીક્ષક ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૯૭૯૭૫૧૦૮૨
શ્રી કે.આર.વસૈયા તા.પં.અધિ ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૯૦૯૮૦૪૫૭૮
શ્રી આર.એલ.પટેલ ઇ.ચા અ.મ.ઇ. બાંધકામ ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૪૨૭૩૬૧૨૦૨
શ્રી આર.એમ.સોલંકી અમઇ આઇઆરડી ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૪૦૮૪૨૭૦૯૬
શ્રી એમ.જી.પટેલ જુ.કલાર્ક (મહેકમ, વહીવટ) ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૯૭૮૫૭૯૫૦૨
૧૦ શ્રી જે.એલ.ડામોર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૭૧૪૧૭૮૧૮૨
૧૧ શ્રી એસ.એલ.પરમાર વિ.અધિકારી આઇઆરડી ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૯૨૫૩૨૫૦૨૪
૧૨ શ્રી કે.કે.પટેલ સિ.કલાર્ક આઇઆરડી ઇ.ચા.તા.પં.અધિ ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬
૧૩ શ્રી વી.કે.પટેલ વિ.અધિ.ખેતી ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૫૩૭૮૯૯૭૪૫
૧૪ શ્રી જે.એ.બામણીયા જુ.કલાર્ક ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૯૦૯૪૫૫૪૦૪
૧૫ શ્રી બી.બી.સુથાર વિકાસ ગ્રામસેવક ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૯૨૫૧૮૧૩૫૮
૧૬ શ્રી પી.એલ.પરમાર વર્કચાર્જ કારકુન આઇઆરડી ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૪૨૭૦૫૭૦૨૪
૧૭ શ્રી જે.એલ.પરમાર વિકાસ ગ્રામસેવક ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬ ૯૯૦૯૬૩૧૫૩૭
ચૂંટાયેલા સદસ્‍યશ્રીઓની માહિતી
પંચાયતનું સરનામું
  • સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાનપુર મુ.બાકોર તા.ખાનપુર
  • ફોન નંબ૨ ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૬
  • ફેકસ નંબ૨ ૦૨૬૭૪-૨૮૬૫૯૭
ચુંટાયેલા સરપંચશ્રીઓંની યાદી
અ.નં. તાલુકાનું નામ ગ્રામ પંચાયતું નામ ચુંટાયેલ સભ્યનું નામ / સરનામું ગ્રામ પંચાયતમાં હાલ કોઇ હોદૃો ઘરાવતા હોય તો મોબાઇલ નંબર
ખાનપુર પાંડરવાડા ડામોર રુપાભાઇ કાળુભાઇ
પાંડરવાડા, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૯૦૯૨૨૫૮૧૪
બોરવાઇ ખાલી જગ્‍યા
ઢોલખાખરા ડામોર લીલાબેન રમણભાઇ
મુ.ઢોલખાખરા,પો.લીમડીટીંબા, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૭૨૬૯૭૯૬૫૧
વાઢેલા ડામોર ભાથીભાઇ જવરાભાઇ
મુ..પો.વાઢેલા, તા.ખાનપુર,
સરપંચ ૯૯૧૩૨૭૭૬૨૪
લીમડીટીંબા પાંડોર લાલાભાઇ કાળુભાઇ
મુ..પો.લીમડીટીંબા, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૪૨૯૧૪૬૦૦૯
મોરખાખરા ડામોર કાનાભાઇ વાધાભાઇ
મુ..મોરખાખરા,પો.બોરવાઇ, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૯૭૮૭૮૭૪૮૩
નવાગામ હરિજન બાબુભાઇ કલાભાઇ
મુ..પો.નવાગામ, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૭૨૬૯૫૧૦૨૩
વડાગામ પટેલ જસવંતભાઇ ધીરાભાઇ
મુ..જેતપુર, પો.વડાગામ, તા.ખાનપુર,
સરપંચ ૯૯૭૯૬૪૦૧૯૯
નરોડા મછાર માલુભાઇ અમરાભાઇ
મુ..પો.નરોડા, તા.ખાનપુર,
સરપંચ ૯૯૧૩૨૯૩૦૬૪
૧૦ ભાદરોડ માલીવાડ ભૂરીબેન ધૂળાભાઇ
મુ..પો.ભાદરોડ, તા.ખાનપુર,
સરપંચ ૯૭૧૪૯૯૭૭૨૩
૧૧ મેણા માલીવાડ કાનાભાઇ લક્ષ્મનભાઈ
મુ..મેણા, તા.ખાનપુર,
સરપંચ ૯૭૨૭૪૭૪૪૧૬
૧૨ છાપરી ભટ્ટ ગીતાબેન મહેશભાઈ
મુ..છાપરી, તા.ખાનપુર,
સરપંચ ૯૯૭૮૫૭૯૫૨૧
૧૩ મુડાવડેખ માલીવાડ નાથાભાઇ મોતીભાઇ
મુ..ભગતનામુવાડા પો.મુડાવડેખ, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૯૭૮૭૪૮૪૭૯
૧૪ મદાપુર ડામોર રેશમબેન રામાભાઇ
મુ.વાવકુવા.પોપાંડરવાડા, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૯૨૫૬૭૩૩૩૫
૧૫ સાંપડીયા પટેલ રાકેશભાઇ હિરાભાઇ
મુ.બડેસરા.પો.મુડાવડેખ, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૬૨૪૭૬૦૭૩૪
૧૬ ધુળેટા ખાલી જગ્‍યા
૧૭ બાબલીયા ખાંટ મીનાબેન નાનજીભાઇ
મુ..પો.બાબલીયા, તા.ખાનપુર
સરપંચ
૧૮ મોટાખાનપુર માલીવાડ કાળુભાઇ ચંદુભાઇ
મુ.રહેમાનપો.મોટાખાનપુર, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૯૭૯૫૨૩૩૩૭
૧૯ કારંટા પીરજાદા ગુલામનબી મહેમુદમીયા
મુ.પો.કારંટા, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૮૭૯૯૨૩૫૭૬
૨૦ કાનેસર પટેલ ભાવનાબેન સુરેશભાઇ
મુ.પો.કાનેસર, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૯૦૯૨૦૬૨૦૪
૨૧ ગાંગટા કિરીટસિંહ દિ૫સિંહ ચૌહાણ
મુ.બેડવલ્‍લી,પો.ગાંગટા,તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૮૯૭૩૧૯૪૬૨
૨૨ બામરોડા પંડયા ગોદાવરીબેન મહેન્‍દ્રભાઇ
મુ.પો.બામરોડા, તા.ખાનપુર,
સરપંચ ૯૬૨૪૧૬૫૧૭૧
૨૩ ખુંટેલાવ ડામોર જવાનભાઇ દલાભાઇ
મુ.ખુંટેલાવ,પો.નરોડા, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૯૧૩૬૭૩૬૭૨
૨૪ મૈયાપુર પટેલ હિરાભાઇ બેચરભાઇ
મુ.મૈયાપુર,પો.કાનેસર,તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૯૭૯૩૫૭૨૪૬
૨૫ ખડોદી પટેલ રમેશભાઇ કુબેરભાઇ
મુ.પો.ખડોદી, તા.ખાનપુર,
સરપંચ ૯૭૧૨૮૩૫૦૯૧
૨૬ લીમડીયા વણકર લીલાબેન મુળજીભાઇ
મુ.ઇસરોડા,પો.લીમડીયા, તા.ખાનપુર,
સરપંચ ૯૯૭૯૩૭૫૧૩૫
૨૭ ડોલરીયા માલીવાડ રતનબેન ડાહયાભાઇ
મુ.અખાડાનાદેગમડાપો.ડોલરીયા, તા.ખાનપુર
સરપંચ
૨૮ ધોધાવાડા પટેલ ડાહયાભાઇ કુબેરભાઇ
મુ.ધોધાવાડા, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૮૨૪૪૬૮૦૯૧
૨૯ લવાણા પંચાલ નાનાભાઇ ધીરાભાઇ
મુ.લવાણા,પો.બાબલીયા, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૯૨૫૯૯૮૧૬૨
૩૦ બાકોર પટેલ અમ્રતભાઇ જેઠાભાઇ
મુ.પો.બાકોર, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૪૨૮૦૩૦૭૬૯
૩૧ કનોડ રાવત મંગળભાઇ હળુભાઇ
મુ.પો.કનોડ, તા.ખાનપુર
સરપંચ ૯૬૮૭૦૪૬૪૨૨
Go to Navigation