ડીડીઓ વિષે

જીલ્લા વિકાસ અધિકારી મહીસાગર
  • ડીડીઓ નામ નેહા કુમારી (આઇ.એ.એસ)
  • હોદો જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • સ૨નામું જિલ્લા પંચાયત ભવન મહીસાગર લુણાવાડા
  • ફોન નં (૦૨૬૭૪)૨૫૦૯૪૫
  • ફેકસ નં (૦૨૬૭૪)૨૫૦૯૪૬
  • મોબાઈલ નંબ૨ ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૭
  • ઈ મેઈલ ddo-mahi@gujarat.gov.in
Go to Navigation